Kallelse till årsmöte

 • 12 maj 2023

Kallelse till årsmöte i Täby Slalomklubb (ladda ned här)

Tid: 8:e juni 2022, kl 19:00

Plats: Spegelsalen, Tibble ishall, Åva Skolgränd 2, Täby

Kallade: Alla medlemmar i Täby Slalomklubb

Styrelsens förslag till årsredovisning: Denna är tillgänglig för medlemmar en (1) vecka innan årsmötet och distribueras på begäran innan mötet (begäran på billberg.jonas@gmail.com). 

Föreslagen dagordning:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd

Medlem som i föreskriven ordning betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst tolv år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Aktiv medlem äger en röst och stödjande medlem en tiondels röst. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 1. Fastställande av dagordning
   
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
   
 3. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt rösträknare
   
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkningar under det senaste räkenskapsåret
 1. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
   
 2. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser                                                  
 3. Fastställande av medlemsavgifter för 2023/2024
 1. Val av
  1. föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av ett år.
  2. fyra ledamöter i Styrelsen för en tid av två år samt fyllnadsval av två ledamöter i Styrelsen för en tid av ett år.
  3. två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga.
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.                
    
 2. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen, eller som inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet, dock gäller för förslag till stadgeändring eller upplösning av föreningen att dylikt skall var inlämnat senast 30 dagar före mötet.
 1. Övriga frågor

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag till punkt 9

 

Styrelsen förslag till medlemsavgifter är att dessa ska vara oförändade enligt nedan:
 

 • Enskild medlem 450 kr
 • Familjemedlemskap 900 kr
 • Stödjande medlem 275 kr

 

Valberedningen förslag till punkt 10:

Valberedningen föreslår enligt nedan:

  1. Val av Per Werngren som föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av ett år
  1. Val av följande fyra ledamöter i Styrelsen för en tid av två år samt fyllnadsval av två ledamöter i Styrelsen för en tid av ett år som ersättare för ledamöter som avgått i förtid:
   1. Jonas Billberg (omval 2 år)
   2. Rickard Sundbom (omval 2 år)
   3. Paul Törner (nyval 2 år)
   4. Förslag saknas (nyval 2 år)
   5. Förslag saknas (nyval 1 år)
   6. Förslag saknas (nyval 1 år)
  1. Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år:
   1. Anders Gillberg (omval)
   2. Andreas Fransson (omval)
   3. Anna Törner (suppleant, omval)
  1. Val av tre ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år:
   1. Titti Lundgren (omval)
   2. Camilla Wärle (omval)
   3. Pia Holmberg (omval)